อุทยานแห่งชาติออบขาน (เชียงใหม่)
ข้อมูลทั่วไป | แหล่งท่องเที่ยว | สถานที่ติดต่อและการเดินทาง | สิ่งอำนวยความสะดวก
ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

อุทยานแห่งชาติออบขาน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 302,500 ไร่ หรือ 484 ตารางกิโลเมตร อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิง ท้องที่ตำบลสะเมิงใต้ ตำบลแม่สาบ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ขาน-แม่วาง ท้องที่ตำบลแม่วิน ตำบลบ้านกาด ตำบลดอนเปา ตำบลทุ้งปี้ อำเภอแม่วาง ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง และป่าท่าช้าง-แม่ขนิล ท้องที่ตำบลน้ำแพร่ ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงที่สุด ได้แก่ ยอดขุนเตียนสูง 1,550 เมตร มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงาม ได้แก่ ออบขาน ออบไฮ ผาตูบ ถ้ำตั๊กแตน ถ้ำห้วยหก น้ำตกแม่สะป๊อก และน้ำตกขุนวิน นอกจากนี้ยังมีพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าที่สำคัญอีกหลายชนิด

ความวิกฤตการณ์เกิดขึ้นบ่อยๆ โดยเฉพาะจากภัยธรรมชาติ เช่น เหตุการณ์อุทกภัยภาคใต้ของประเทศไทย เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2531 ส่งผลให้มีพระราชกำหนดปิดป่าสัมปทานทำไม้ (เฉพาะป่าบก) ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2532 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีนโยบายเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยให้กรมป่าไม้ดำเนินการตามนโยบายโดยรีบด่วน เมื่อพิจารณาแล้วกรมป่าไม้จึงได้มีคำสั่งที่ 475/2532 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2532 สั่งให้ข้าราชการในสังกัดกองอุทยานแห่งชาติ ออกไปสำรวจเบื้องต้นพื้นที่ป่าจำนวน 28 แห่ง ทั่วประเทศ ในจำนวนนี้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง ป่าแม่ริม และป่าแม่สะเมิง ป่าแม่ขาน-แม่วาง ป่าท่าช้าง-แม่ขนิล จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการสำรวจเบื้องต้น ตามคำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1627/2532 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2532 ให้ นายทวีชัย คำภีระ ไปสำรวจเพิ่มเติมและจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ และทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ

กองอุทยานแห่งชาติได้พิจารณาเห็นชอบ ตามที่อุทยานแห่งชาติเสนอ คือ ใช้ชื่ออุทยานแห่งชาติว่า “อุทยานแห่งชาติออบขาน” ตามที่คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้ประชุมครั้งที่ 2/2535 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2535 มีมติเห็นชอบให้กรมป่าไม้ดำเนินการสำรวจเพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติออบขาน จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติ ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 กรมป่าไม้เห็นควรจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติต่อไป

ปัจจุบันกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติต่อไป

ลักษณะภูมิประเทศ

ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินปูนและหินอัคนีเรียงรายสลับซับซ้อน แนวเขาวางตัวในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก เป็นแนวเทือกเขาติดต่อมาจากเทือกเขา ในเขตอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ภูเขาส่วนใหญ่จะไม่สูงมากนัก ยอดเขาที่สูงที่สุด ได้แก่ ยอดขุนเตียน สูง 1,550 เมตร ดอยขุนห้วยพระเจ้า สูง 1,443 เมตร ดอยขุนวินสูง 1,424 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นต้น กำเนิดแม่น้ำ ลำห้วยสายสำคัญที่ไหลลงสู่แม่น้ำปิง ได้แก่ น้ำแม่ขาน น้ำแม่วาง น้ำแม่เตียน ห้วยแม่วิน ห้วยแม่โต๋ ห้วยแม่ขนิล ห้วยหละหลวง เป็นต้น พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ลักษณะพื้นที่มีความลาดชันสูง โดยเฉลี่ยประมาณ 800 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีพื้นที่ราบขนาดเล็กตามริมแม่น้ำ ลำห้วย และที่ราบเชิงเขาเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านต่างๆ ในพื้นที่

ลักษณะภูมิอากาศ

ภูมิอากาศโดยทั่วไปค่อนข้างจะร้อนในฤดูร้อน อากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว และมีฝนตกชุก เป็นช่วงระยะสั้นๆ ในฤดูฝน ฤดูร้อนค่อนข้างยาวนาน

พรรณไม้และสัตว์ป่า

เนื่องจากสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง-ต่ำสลับซับซ้อน สภาพป่าจึงมีหลายประเภท ประกอบด้วย ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้ง ในบริเวณพื้นที่ที่มีระดับความสูงประมาณ 400-800 เมตรจากระดับน้ำทะเล ส่วนพื้นที่ที่มีความสูงตั้งแต่ 800 เมตรขึ้นไป จะเป็นป่าดิบเขา และป่าสนเขา พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ กระบก กระบาก ยมหอม แดงน้ำ สมพง ยาง ก่อ จำปีป่า ทะโล้ อบเชย กำยวน สนสองใบ สนสามใบ สัก เต็ง รัง พลวง ประดู่ มะค่าโมง ยางนา ตะแบก ตะคร้อ ตีนนก สมอไทย และไผ่ชนิดต่างๆ นอกจากนี้ยังพบพันธุ์พืชหายาก เช่น กล้วยไม้รองเท้านารี และเอื้องมณีไตรรงค์ ซึ่งจัดเป็นพืชที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์

สัตว์ป่าที่พบ ได้แก่ เลียงผา เก้ง หมีขอ หมีควาย เสือปลา เสือไฟ กระจง อีเห็น กระต่ายป่า หมูป่า ชะนี ลิง นางอาย พังพอน เม่น หมาจิ้งจอก กระรอก กระแต หนูต่างๆ ตะพาบน้ำ เต่าปูลู ไก่ฟ้า และนกชนิดต่างๆ จำนวนมาก เป็นต้น

กลับขึ้นด้านบน

แหล่งท่องเที่ยว

ออบไฮ
เป็นออบขนาดเล็กคล้ายออบขาน ยาวประมาณ 40 เมตร อยู่บริเวณลำน้ำแม่ขาน ห่างจากออบขานไปทางทิศเหนือประมาณ 700 เมตร. และอยู่ห่างจากผาอกม้าประมาณ 50 เมตร บริเวณหน้าออบไฮน้ำจะตื้นและกว้างกว่าหน้าออบขาน
กิจกรรม : เดินป่าศึกษาธรรมชาติ

ผาตูบ
เป็นหน้าผาเตี้ยๆ ตั้งตระหง่านติดเชิงเขา อยู่บริเวณลำน้ำแม่ขาน ถัดจากห้วยหญ้าไซประมาณ 500 เมตร เหนือออบไฮ และ ห่างจากออบไฮ ประมาณ 1 กิโลเมตร จากฐานของผาตูบเป็นลานหินราบเรียบมาจดลำน้ำแม่ขาน มีโขดหินในลำน้ำและชะง่อนหินขนาดใหญ่ที่เกิดจากการกัดเซาะจนมีรูปร่างต่างๆ ที่สวยงาม และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
กิจกรรม : เดินป่าศึกษาธรรมชาติ เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา

ถ้ำตั๊กแตน
ถ้ำขนาดใหญ่มีความยาวมากกว่า 7 กิโลเมตร อยู่บริเวณป่าฝั่งซ้ายห้วยแม่ขนิล ในท้องที่ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง ใกล้กับโครงการหลวงทุ่งเริง โดยใช้เส้นทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1269 สายหางดง-สะเมิง ประมาณ 25 กิโลเมตร ภายในมีหินงอกหินย้อย และห้องโถงน้อยใหญ่หลายแห่ง ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและปฏิกิริยาทางเคมี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แตกต่างจากที่อื่นๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งจะทำให้ได้รับอรรถรสหลากหลายรูปแบบในการเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติออบขาน นอกจากนี้ในบริเวณใกล้เคียงกับถ้ำตั๊กแตนยังมี ถ้ำน้ำซุ้มและถ้ำห้วยหก ซึ่งเป็นถ้ำขนาดกลาง
กิจกรรม : เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา

ถ้ำน้ำซุ้มและถ้ำห้วยหก
เป็นถ้ำขนาดกลางอยู่บริเวณใกล้เคียงกับถ้ำตั๊กแตน
กิจกรรม : เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา

น้ำตกแม่เตียน
เป็นน้ำตกชั้นเดียวเกิดจากน้ำแม่เตียน ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเตียนของไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่วิน กิ่งอำเภอแม่วาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม : เที่ยวน้ำตก

น้ำตกแม่สะป๊อก
เป็นน้ำตกขนาดเล็ก เกิดจากห้วยแม่สะป๊อก อยู่ในโครงการหลวงแม่สะป๊อก ตั้งอยู่ที่บ้านแม่สะป๊อก ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม : เที่ยวน้ำตก

น้ำตกขุนวิน
อยู่บริเวณตอนกลางห้วยวิน ระหว่างบ้านห้วยหยวก บ้านขุนวิน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง ประกอบด้วยน้ำตก 3 ชั้น ชั้นที่1 เป็นน้ำตกขนาดเล็ก สูงประมาณ 10 เมตร อยู่ห่างจากบ้านห้วยหยวก ซึ่งเป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยง ประมาณ 7 กิโลเมตร น้ำตกชั้นที่ 3 ห่างจากชั้นที่ 2 ประมาณ 800 เมตร ความสูงประมาณ 15 เมตร กว้างประมาณ 9 เมตร การเดินทางไปน้ำตกขุนวิน ต้องเดินเท้าจากบ้านห้วยหยวก ไม่มีทางรถยนต์เข้าถึงได้
กิจกรรม : เดินป่าศึกษาธรรมชาติ เที่ยวน้ำตก

ผาอกม้า
อยู่ห่างจากออบขานประมาณ 50 เมตร มีลักษณะเป็นลานหินกว้างอยู่ริมฝั่งน้ำแม่ขาน มีโขดหินน้อยใหญ่มากมายอยู่กลางลำน้ำ อีกฝั่งเป็นหน้าผาเตี้ยๆ เหมาะสำหรับการนั่งพักผ่อนและลงเล่นน้ำ ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะพบได้เฉพาะในฤดูแล้งที่ระดับน้ำลดต่ำลงเท่านั้น ผู้ที่ต้องการชมความงามของโขดหินและลานหินที่ซ่อนตัวอยู่โต้ผืนน้ำตลอดฤดูน้ำหลาก จึงควรเข้ามาเที่ยวชมในฤดูแล้ง
กิจกรรม : แค็มป์ปิ้ง ชมทิวทัศน์
ห้วยหญ้าไซ
เป็นจุดที่น้ำแม่ขานเปลี่ยนทิศทางการไหลโดยลำน้ำหักมุมโค้งเกือบ 90 องศา กระแสน้ำจึงไหลช้า ตรงกลางและสองฝั่งลำน้ำมีโขดหินน้อยใหญ่สลับกับต้นหญ้าไซขึ้นอยู่จำนวนมากอันเป็นที่มาของชื่อ “ห้วยหญ้าไซ” นอกจากนี้ฝั่งขวาของลำน้ำเป็นไหล่เขาสูง ทางอุทยานแห่งชาติได้สร้างจุดชมทิวทัศน์ซึ่งสามารถชมทัศนียภาพที่สวยงามและเห็นสายน้ำแม่ขานที่ไหลคดเคี้ยวได้อย่างชัดเจนและเหมาะแก่การถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกด้วย
กิจกรรม : ชมทิวทัศน์

ห้วยโป่ง
จุดท่องเที่ยวตามลำน้ำแม่ขานจุดสุดท้ายอยู่ห่างจากผาตูบประมาณ 850 เมตร ลำน้ำบริเวณนี้คอนข้างเรียบไม่มีโขดหินกลางลำน้ำ กระแสน้ำไหลอย่างช้าๆ สองฝั่งมีพันธุ์ไม้ป่าทั้งไม้พุ่มและไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ขึ้นอยู่มากมาย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการหลบจากมลพิษและความจำเจของการดำเนินชีวิตในเมืองเพื่อมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติที่แท้จริง
กิจกรรม : ชมพรรณไม้ เดินป่าศึกษาธรรมชาติ

ลำน้ำแม่วาง
อยู่ในเขตอำเภอแม่วางใช้เส้นทางคมนาคมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 สายเชียงใหม่-ฮอด ประมาณ 23 กิโลเมตร เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1013 สายสันป่าตอง-บ่อแก้ว ประมาณ 20 กิโลเมตร ถึงศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของอุทยานแห่งชาติออบขาน กิจกรรมท้องที่ลำน้ำแม่วางได้แก่ การล่องแพไม้ไผ่ไปตามลำน้ำแม่วางผ่านผืนป่า ที่เป็นเขตติดต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติออบขาน กับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
นอกจากนี้ยังมีการขี่ช้างชมสภาพป่าธรรมชาติสองข้างทางซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมจากทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นอย่างมาก โดยกิจกรรมเหล่านี้เอกชนเป็นผู้เข้ามาประกอบการ สามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ได้จากศูนย์บริการข้อมูลของทางอุทยานแห่งชาติ ที่ตั้งอยู่บริเวณดังกล่าว
กิจกรรม : ล่องแพ/ล่องเรือ

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สะเมิง-แม่วิน
เริ่มจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ อข.1 (แม่สาบ) อำเภอสะเมิง ไปตามถนนลูกรังจนถึงบ้านสบวิน อำเภอแม่วาง รวมระยะทางประมาณ 31 กิโลเมตร ระหว่างทางจะได้ชมสภาพป่าหลากหลายชนิด เริ่มตั้งแต่ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และจะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขาและป่าสนเขา ตามระดับความสูงที่เปลี่ยนไป ณ จุดสูงสุดของ เส้นทางนี้สามารถมองเห็นยอดดอยอินทนนท์ที่สูงตระหง่านอยู่เบื้องหน้า และระหว่างทางจะพบเห็นวิถีชีวิตของชาวเขา ทำการเกษตรแบบขั้นบันได อีกทั้งได้แวะนมัสการ “วัดหลวง” โบราณสถานที่เก่าแก่และงดงาม
กิจกรรม : ชมทิวทัศน์ ชมวัฒนธรรมประเพณี
เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แม่วาง-อินทนนท์
เริ่มจากหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.2 (ปางเติม) ไปตามถนนสายสันป่าตอง-บ่อแก้ว แล้วเลี้ยวซ้ายตรงทางแยกเข้าบ้านห้วยเกี๋ยงไปตามถนนลูกรังจนไปสิ้นสุดที่บริเวณใกล้ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ รวมระยะทาง 41 กิโลเมตร เพลิดเพลินกับธรรมชาติและสัตว์ป่าภูมิทัศน์อันสวยงามอากาศเย็นสบายมีเมฆปกคลุมยอดเขาทุกฤดูกาล
กิจกรรม : ชมทิวทัศน์ ชมวัฒนธรรมประเพณี

กลับขึ้นด้านบน

สถานที่ติดต่อการเดินทาง

สถานที่ติดต่อ อุทยานแห่งชาติออบขาน
ต.น้ำแพร่ อ. หางดง จ. เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 061811068 อีเมล reserve@dnp.go.th

การเดินทาง
รถยนต์
การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติออบขาน สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง คือ
• จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางคมนาคมถนนเลียบคันคลองชลประทานไปทางอำเภอหางดงประมาณ 15 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาไปตามถนน รพช.น้ำแพร่-ออบขาน อีประมาณ 11 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ
• จากตัวเมืองเชียงใหม่เดินทางไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (เชียงใหม่-ฮอด) ประมาณ 11 กิโลเมตร เลี้ยวขวาข้างที่ว่าการอำเภอหางดงจนถึงถนนเลียบคันคลองชลประทานตรงไปตามถนน รพช.น้ำแพร่-ออบขาน อีประมาณ 11 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ

กลับขึ้นด้านบน

สิ่งอำนวยความสะดวก

กลับขึ้นด้านบน