อุทยานแห่งชาติเขานัน (นครศรีธรรมราช)
ข้อมูลทั่วไป | แหล่งท่องเที่ยว | สถานที่ติดต่อและการเดินทาง | สิ่งอำนวยความสะดวก
ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

อุทยานแห่งชาติเขานัน มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่กิ่งอำเภอนบพิตำ อำเภอท่าศาลา และอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงทอดยาวตามแนวเหนือ-ใต้ สลับซับซ้อน โดยเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขานครศรีธรรมราช สภาพป่าเป็นป่าดงดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช และประกอบไปด้วยพันธุ์ไม้ที่สำคัญ และมีค่า มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง เช่น น้ำตกสุนันทา (น้ำตกเขานัน) น้ำตกกรุงนาง น้ำตกคลองเผียน ถ้ำกรุงนาง น้ำตกเขาใด เป็นต้น มีเนื้อที่ประมาณ 272,500 ไร่ หรือ 436 ตารางกิโลเมตร

ความเป็นมา: ในการสำรวจเบื้องต้นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ากรุงชิง ป่าเขานัน และป่าคลองเผียน ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอท่าศาลา และอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งพื้นที่ที่ทำการสำรวจนี้เป็นพื้นที่ติดต่อผืนเดียวกัน กับอุทยานแห่งชาติเขาหลวง และอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขานครศรีธรรมราช อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ากรุงชิง ป่าเขานัน และป่าคลองเผียน ท้องที่อำเภอท่าศาลา อำเภอสิชล กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเนื้อที่ประมาณ 388,232 ไร่ หรือ 601 ตารางกิโลเมตร ตามคำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1627/2532 ให้ นายลือสัก สักพันธ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ 4 กองอุทยานแห่งชาติ ไปดำเนินการสำรวจรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ จากการสำรวจในพื้นที่บริเวณดังกล่าว ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางพบมีการบุกรุกแผ้วถางป่า และทำไม้อยู่เป็นบางส่วนแต่ในอุทยานแห่งชาติเขานัน มีกำลังเจ้าหน้าที่ และงบประมาณไม่เพียงพอ ต่อการที่จะออกตรวจป้องกันและปราบปราม ซึ่งในการดำเนินการสำรวจในครั้งนี้ไม่แล้วเสร็จเนื่องจากไม่ได้กำหนดบริเวณพื้นที่ และไม่ได้จัดทำแผนที่แสดงแนวเขตที่จะประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ

ดังนั้นอุทยานแห่งชาติเขานัน จึงได้จัดทำรายการสำรวจเพิ่มเติม และกำหนดบริเวณ พื้นที่พร้อมทั้งจัดทำแผนที่ แสดงแนวเขตที่จะประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ตามหนังสือของกองอุทยานแห่งชาติที่ กษ 0713(ขน)/30 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2535 และให้จัดตั้งอุทยานแห่งชาติเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามหนังสือของสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ กษ 0712.3/2822 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2537 และตามมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2535 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2535 ตามระเบียบวาระที่ 4 เห็นชอบให้จัดตั้งอุทยานแห่งชาติเขานันในท้องที่ตำบลกรุงชิง ตำบลนบพิตำ กิ่งอำเภอนบพิตำ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา และตำบลเขาน้อย ตำบลฉลอง ตำบลเทพราช ตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช และดำเนินการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติต่อไป ปัจจุบันกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ

ลักษณะภูมิประเทศ

มีสภาพเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนทอดยาวตามแนวเหนือ-ใต้ มียอดเขาที่สำคัญ ได้แก่ เขาใหญ่ เขานันใหญ่ เขานันเมีย เขาเหล็ก เขาช่องลม และเขาใด เป็นต้น โดยมียอดสูงที่สุด คือ ยอดเขาใหญ่ โดยสูงประมาณ 1,438 เมตร จากระดับน้ำทะเล โดยเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขานครศรีธรรมราช สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าดงดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญประกอบด้วยพันธุ์ไม้ที่สำคัญและมีค่า ทั้งยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด อยู่เป็นจำนวนมากและยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย เช่น ดีบุก แบไรต์ วุลแฟรม

ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าดิบชื้น ที่อุดมสมบูรณ์จึงทำให้มีความชื้นสูง ส่วนใหญ่จะมีฝนตกชุกจึงมีอากาศเย็นสบายตลอดปี ไม่ร้อนอบอ้าว

พืชพรรณและสัตว์ป่า

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ครอบคลุมกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ มีพันธุ์ไม้ที่มีค่าหลายชนิดเช่น ยาง หลุมพอ ตะเคียนทอง ไข่เขียว ตะเคียนทราย เสียดช่อ และจำปาป่า เป็นต้น นอกจากนี้พื้นที่ป่าบริเวณบ้านทับน้ำเต้า บ้านหน้าพระเจ้า บ้านห้วยพริก และบ้านห้วยแห้ง จะพบไม้ประ (Elaleriospermum tapos Bl.) ซึ่งเป็นไม้ที่นิยมเก็บเมล็ดมารับประทาน และเมล็ดดังกล่าวมีราคาสูง ขึ้นอยู่ในบริเวณป่าดังกล่าวเป็นกลุ่มใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพบเห็นไม้ประขึ้นเป็นกลุ่ม กลุ่มไม้ประในบริเวณนี้อาจถือได้ว่าเป็นแหล่งเมล็ดพันธุ์ และชุกชุมด้วยสัตว์ป่านานาชนิด เช่น เลียงผา สมเสร็จ เก้ง หมูป่า กระจง อีเห็น ชะมด นอกจากนี้ยังมีนกมากกว่า 150 ชนิด ซึ่งรวมถึงนกขนาดใหญ่อย่างนกกก และนกเฉพาะถิ่นที่พบบนทิวเขานครศรีธรรมราช คือ นกกินปลีหางยางเขียว

กลับขึ้นด้านบน

แหล่งท่องเที่ยว

น้ำตกสุนันทา
เป็นน้ำตกที่มีหลายชั้นซึ่งสวยงามมาก เกิดจากคลองปากเจา มี 3 ชั้น น้ำตกชั้นที่ 1 เป็นชั้นที่สูงที่สุด มีความสูงประมาณ 70 เมตร และเป็นชั้นที่สวยงามมากที่สุด ตั้งอยู่ที่บ้านปากเจา ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 บริเวณกิโลเมตรที่ 110 ประมาณ 15 กิโลเมตร
กิจกรรม - เที่ยวน้ำตก

น้ำตกกรุงนาง
เป็นน้ำตกซึ่งตั้งบริเวณบ้านสวนปราง ตำบลกรุงชิง กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสารรถยนต์จากบ้านสวนปรางประมาณ 5 กิโลเมตร และเดินเท้าอีกประมาณ 200 เมตร ถึงน้ำตกกรุงนาง เป็นน้ำตกขนาดกลางที่มีความงดงาม มี 3 ชั้น แต่ละชั้นสูงประมาณ 30 เมตร
กิจกรรม - เที่ยวน้ำตก

น้ำตกคลองท่าหลีก
มี 7 ชั้น แต่ละชั้นมีชื่อเรียก เช่น หนานช้างตก หนานนเรศ เป็นต้น ใต้น้ำตกเป็นแอ่งน้ำลึก ตามลำธารมีโขดหินสวยงาม และสภาพป่าสองข้างน้ำตกยังอุดมสมบูรณ์ การเดินทางจากอำเภอสิชลใช้ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4105 ไปบ้านเขาใหญ่ ระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร จากนั้นเดินเท้าต่อไปอีกประมาณ 100 เมตร จะถึงน้ำตก
กิจกรรม - เที่ยวน้ำตก

น้ำตกคลองเผียน
น้ำตกคลองเผียน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า น้ำตกยางแดง เป็นน้ำตกขนาดกลาง มีทั้งหมด 3 ชั้น มีลำธารที่สวยงามมาก ประกอบด้วยโขดหินตลอดลำธาร ตั้งอยู่ในบริเวณคลองเผียน ตำบลเทพราช อำเภอสิชล การเดินทางจากอำเภอสิชลใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 เมื่อถึงช่วงระหว่างบ้านต้นเหรียงกับบ้านกลาย จะมีทางแยกเข้าบ้านอ่าวยางแดง ไปประมาณ 10 กิโลเมตร ถึงโรงเรียนบ้านเผียนแล้วเดินเท้าต่อไปอีก 2.5 กิโลเมตร ก็จะถึงตัวน้ำตก
กิจกรรม - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ - เที่ยวน้ำตก

น้ำตกคลองปาว
เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมากมีลักษณะการไหลของน้ำลดหลั่นเป็นชั้นๆ มีโขดหินที่สวยงาม เป็นต้นกำเนิดของคลองกลาย การเดินทางจากบ้านปากลงมาถึงหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ขน.1 (คลองกลาย) แล้วเดินเท้าผ่านอดีตค่ายผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ประมาณ 1 กิโลเมตร จะถึงน้ำตก เส้นทางช่วงนี้นับเป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่น่าสนใจเส้นทางหนึ่ง
กิจกรรม - เที่ยวน้ำตก

น้ำตกหนานช่องฟ้า
เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขานัน มีมากกว่า 7 ชั้น ตั้งอยู่ในบริเวณคลองสามเทพ ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จากบ้านเทพราชต้องเดินทางเท้าและพักค้าง 1 คืน จึงจะชมน้ำตกได้ ผู้สนใจติดต่อที่ทำการอุทยานแห่งชาติหรือที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ขน.4 (คลองท่าทน)
กิจกรรม - แค็มป์ปิ้ง - เที่ยวน้ำตก - เดินป่าระยะไกล

น้ำตกเขาใด
เป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง การเข้าถึงน้ำตกต้องเดินทางโดยทางเท้าเท่านั้น เหมาะสำหรับผู้ที่รักการเดินป่า ผจญภัย
กิจกรรม - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ - เที่ยวน้ำตก

ถ้ำหงส์
เป็นถ้ำที่มีลำธารน้ำไหลผ่าน ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตามากมาย และมีลักษณะพิเศษคือ มีน้ำตกภายในถ้ำมากกว่า 5 ชั้น การเดินชมถ้ำจะต้องเดินลุยน้ำไปตามลำน้ำระยะทางประมาณ 300 เมตร ในฤดูฝนจะมีน้ำหลากจึงไม่เหมาะแก่การท่องเที่ยว และในถ้ำมีค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นถ้ำที่เหมาะสำหรับการศึกษาการกำเนิดของหินได้เป็นอย่างดี
ถ้ำหงส์ตั้งอยู่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ขน.6 (คลองลำแพน) การเดินทางใช้เส้นทางเดียวกับทางไปน้ำตกกรุงนาง แต่เมื่อถึงบ้านห้วยพานให้เลี้ยวเข้าทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4188 ตรงไปประมาณ 7 กิโลเมตร จะถึงทางเข้าถ้ำหงส์
กิจกรรม - เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา

ถ้ำลอด
มีลักษณะเด่น คือ ภายในถ้ำมีธารน้ำขนาดใหญ่ไหลผ่านตลอดปี ปากถ้ำมีผนังถ้ำลักษณะคล้ายกระจกขนาดใหญ่ที่แปลกตาและสวยงาม บริเวณใกล้เคียงกันมีถ้ำหินปูน แต่ไม่มีน้ำไหล เรียกกันว่า ถ้ำแห้ง บริเวณด้านหน้าถ้ำมีลำธารขนาดใหญ่ มีแอ่งน้ำลึกเหมาะสำหรับเล่นน้ำ
กิจกรรม - เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา

ถ้ำหลวง
ถ้ำหลวงมีพื้นถ้ำและผนังถ้ำที่มีลักษณะของสภาพธรรมชาติ ของหินงอกหินย้อยที่สมบูรณ์และสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง บริเวณพื้นถ้ำมีเม็ดหินลักษณะกลมๆ จำนวนมากมายที่ชาวบ้านเรียกว่า “ลูกธนูคนธรรพ์”
กิจกรรม - เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา

ถ้ำหลวง
ถ้ำหลวงมีพื้นถ้ำและผนังถ้ำที่มีลักษณะของสภาพธรรมชาติ ของหินงอกหินย้อยที่สมบูรณ์และสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง บริเวณพื้นถ้ำมีเม็ดหินลักษณะกลมๆ จำนวนมากมายที่ชาวบ้านเรียกว่า “ลูกธนูคนธรรพ์”
กิจกรรม - เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา

จุดชมวิวสุนันทา
เป็นจุดชมวิวดวงอาทิตย์ขึ้นจากอ่าวไทยและชมแสงไฟจากเรือประมงที่ส่งแสงระยิบระยับเหมือนดวงดาวในเวลากลางคืน
กิจกรรม - ชมทิวทัศน์

การเดินป่ายอดเขานัน
เป็นการเดินป่าเพื่อชมธรรมชาติของป่าที่สมบูรณ์บริเวณยอดเขานัน ในระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,438 เมตร การเดินป่าจะพบกับสภาพป่าดิบเขาที่สมบูรณ์ สัตว์ป่านานาชนิด บริเวณยอดเขามีลักษณะของต้นไม้ที่ถูกปกคลุมไปด้วย มอส เฟิน และมีพืชท้องถิ่นที่หายากมากมายหลายชนิด เช่น บัวแฉกใหญ่ ไก่แดง มหาสดำ ลิ้นมังกร สิงโตพัดเหลือง ฯลฯ
การเดินขึ้นยอดเขาต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ขน.4 (คลองท่าทน) หรือที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ใช้เวลาไป-กลับอย่างน้อย 3 วัน
กิจกรรม - ชมพรรณไม้ - เดินป่าระยะไกล

เส้นทางศึกษาธรรมชาติบัวแฉกใหญ่
จุดเริ่มต้นอยู่ใกล้ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ เดินขึ้นเขาไปเรื่อยๆ จะมีจุดชมทิวทัศน์ที่มองเห็นน้ำตกสุนันทาจากมุมสูง จากนั้นเส้นทางจะผ่านป่าดิบชื้น มีพืชพันธุ์มากมายให้ชมนานาชนิด เช่น พญาไม้ หวายพวน เสม็ดเขา มหาสดำ และกล้วยไม้ชนิดต่างๆ เป็นต้น เป็นเส้นทางที่จะพบเห็นความสวยงามของ “บัวแฉกใหญ่” ซึ่งเป็นเฟินดึกดำบรรพ์ มีอายุประมาณ 230 ล้านปี ตามปกติจะพบที่ระดับความสูง 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลขึ้นไป แต่ที่นี้จะพบในระดับความสูงเพียง 400 เมตร แต่จะพบเป็นกลุ่มเล็กๆ กระจายไปตามลาดของภูเขา เดินตามเส้นทางขึ้นไปจนถึงจุดชมทิวทัศน์ซึ่งสามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นเหนือทะเลอ่าวไทย ในยามฟ้าใสจะมองเห็นตัวเมืองท่าศาลาและอ่าวไทยได้อย่างชัดเจน เวลากลางคืนเห็นแสงไฟจากเรือประมงในทะเลกว้างใหญ่ อีกด้านหนึ่งของจุดชมทิวทัศน์เป็นจุดชมลานมอสและลานบัวแฉก และสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเทือกเขาสลับซับซ้อน
กิจกรรม - ชมทิวทัศน์ - ชมพรรณไม้ - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ

เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าเปลี่ยนสี "ป่าประ"
เป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติและชมป่าประเปลี่ยนสีผืนใหญ่ เนื่องจากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ต้นประซึ่งขึ้นอยู่เป็นกลุ่มพื้นที่ประมาณ 4,000 - 5,000 ไร่ จะผลัดใบและแตกใบอ่อนเป็นสีแดงตัดกับใบแก่สลับกันสวยงามมาก เมล็ดประนำมาประกอบอาหารได้หลายแบบ ป่าประตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 ตำบลกรุงชิง กิ่งอำเภอนบพิตำ
กิจกรรม - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ - ชมทิวทัศน์ - ชมพรรณไม้

น้ำตกคลองผด
น้ำตกคลองผด เป็นน้ำตกขนาดใหญ่หลายชั้น มีแอ่งน้ำลึกและกว้างมาก
กิจกรรม - เที่ยวน้ำตก

น้ำตกวังเหมือง
มีแอ่งน้ำลึกและกว้าง เดินทางจากบ้านเขาใหญ่ไปทางบ้านสำนักเนียนถึงหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ขน.2 (ห้วยแก้ว) ระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร แล้วเดินเท้าอีก 500 เมตร จะถึงน้ำตก
กิจกรรม - เที่ยวน้ำตก

ถ้ำหลอด
เป็นถ้ำที่อยู่ห่างจากน้ำตกกรุงนาง ประมาณ 800 เมตร เป็นถ้ำขนาดกลาง ลักษณะคล้ายอุโมงค์ ลึกประมาณ 300 เมตร ภายในถ้ำมีลำธารไหลผ่าน ด้านในสุดของถ้ำมีน้ำหยดจากผนังถ้ำคล้ายฝนตก ผนังถ้ำมีลักษณะคล้ายเสาหิน มีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม และมีค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
กิจกรรม - เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา

กลับขึ้นด้านบน

สถานที่ติดต่อการเดินทาง

สถานที่ติดต่อ อุทยานแห่งชาติเขานัน
ตู้ ปณ. 51 อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0 1891 3901 อีเมล reserve@dnp.go.th

การเดินทาง
รถยนต์
จากกรุงเทพฯ ถึงจ.สุราษฎร์ธานี แล้วใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 401 ผ่าน อ.กาญจนดิษฐ์ อ.ดอกสัก เข้าสู่ จ.นครศรีธรรมราช โดยผ่าน อ.ขนอม อ.สิชล ถึงสี่แยกบ้านกลาย อ.ท่าศาลา ถึงหลักกิโลเมตรที่ 110 แล้วเลี้ยวขวาไปทางบ้านปากเจา ระยะทาง 15 กม. ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขานัน รวมระยะทาง 744 กม.
จากกรุงเทพฯ ถึง จ.นครศรีธรรมราช แล้วใช้เส้นทางหมายเลข 401 ผ่าน อ.ท่าศาลา ถึงหลักกิโลเมตรที่ 110 แล้วเลี้ยวขวาไปทางบ้านปากเจา ระยะทาง 15 กม. ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขานัน รวมระยะทาง 839 กม.
เครื่องบิน
จากกรุงเทพฯ ถึง จ.สุราษฎร์ธานี หรือ จ.นครศรีธรรมราช แล้วเดินทางตามเส้นทาง รถยนต์ข้างต้น
รถไฟ
จากกรุงเทพฯ ถึง จ.สุราษฎร์ธานี หรือ จ.นครศรีธรรมราช แล้วเดินทางตามเส้นทาง รถยนต์ข้างต้น

กลับขึ้นด้านบน

สิ่งอำนวยความสะดวก

กลับขึ้นด้านบน