อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง (นครศรีธรรมราช)
ข้อมูลทั่วไป | แหล่งท่องเที่ยว | สถานที่ติดต่อและการเดินทาง | สิ่งอำนวยความสะดวก
ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยงมีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอทุ่งสง อำเภอนาบอน อำเภอลานสกา อำเภอร่อนพิบูลย์ และกิ่งอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ประกอบด้วยทิวทัศน์และน้ำตกที่สวยงามหลายแห่งด้วยกัน เช่น ยอดเขาเหมน ยอดเขาคูหาสวรรค์ น้ำตกโยง น้ำตกปลิว น้ำตกคลองจัง น้ำตกหนานเตย น้ำตกหนานปลิว 1 น้ำตกหนาวปลิว 2 น้ำตกหนาวโจน น้ำตกคูหาสวรรค์ เหมาะแก่การท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจศึกษาหาความรู้ทั้งเป็นต้นน้ำลำธารที่สำคัญ อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยงมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 128,125 ไร่ หรือ 205 ตารางกิโลเมตร

ความเป็นมา: ด้วยกรมป่าไม้ได้รับหนังสือของ นายบุญส่ง ชำนาญกิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 18 มีนาคม 2528 ว่า ได้ไปตรวจเยี่ยมราษฎรและได้รับการร้องเรียนขอให้ดำเนินการปรับปรุงป้องกันบริเวณน้ำตกปลิว ตั้งอยู่ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีสภาพป่าที่สมบูรณ์และมีน้ำตกที่สวยงาม ราษฎรในท้องถิ่นให้การสนับสนุนและประสงค์จะให้มีการสงวนพื้นที่ดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่ง นายจำนงค์ โพธิสาโร อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มีบันทึกลงวันที่ 31 มีนาคม 2528 ให้กองอุทยานแห่งชาติพิจารณา และกองอุทยานแห่งชาติได้มีหนังสือที่ กษ 0713/1663 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2528 ให้อุทยานแห่งชาติเขาหลวงทำการสำรวจสภาพพื้นที่บริเวณดังกล่าว

ต่อมา นายสัมพันธ์ ทองสมัคร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีหนังสือที่ ศธ 0100/8 ลงวันที่ 15 มกราคม 2529 ถึง นายณรงค์ วงศ์วรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้ประกาศพื้นที่ป่าเขาเหมนเป็นอุทยานแห่งชาติโดยเร่งด่วน เนื่องจากป่าเขาเหมนมีความอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่านานาชนิด มีทิวทัศน์สวยงามเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารถึง 8 สาย มีธารน้ำตกหลายชั้น โดยเฉพาะที่เรียกว่า “หนานปลิว” มีความสวยงามมาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บันทึกสั่งการ ลงวันที่ 20 มกราคม 2529 ถึง นายเถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กองอุทยานแห่งชาติไปดำเนินการตรวจสอบ

กองอุทยานแห่งชาติจึงได้มีหนังสือ ที่ กษ 0713/621 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2529 ให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาหลวงทำการตรวจสอบเบื้องต้น นายถวิล ไพรสณฑ์ นายบุญส่ง ชำนาญกิจ และนางสุพัตรา มาศดิตถ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2529 ถึง พลเอกหาญ ลีลานนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งรัดการดำเนินการ ซึ่ง นายสมหวัง เพชรขัณฑ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาหลวง ได้รายงานการตรวจสอบตามหนังสือที่ กษ 0713 (ขล )/11 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2529 ว่า บริเวณดังกล่าวมีสภาพป่าที่มีความสมบูรณ์มาก มีทิวทัศน์ และน้ำตกที่สวยงามควรอนุรักษ์ไว้เป็นอุทยานแห่งชาติ

กองอุทยานแห่งชาติ ได้นำเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ซึ่งได้มีมติในที่ประชุมครั้งที่ 1/2532 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2532 เห็นชอบในการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยมีพระราชกฤษฎีกากำหนดที่ดินป่าเขาเหมน ป่าเขาหลวง ป่าปลายคลองวังหีบ ป่าน้ำตกโยง และป่าคลองแพรก ในท้องที่ตำบลช้างกลาง อำเภอฉวาง ตำบลเขาแก้ว ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน ตำบลนาหลวงเสน ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง และตำบลหินตก ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 108 ตอนที่ 127 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2534 จัดเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 64 ของประเทศไทย

ลักษณะภูมิประเทศ

อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 8 องศา 09 ลิบดา - 8 องศา 21ลิบดา เหนือ และอยู่ระหว่างเส้นแวงที่ 99 องศา 38 ลิบดา - 99 องศา 50 ลิบดา ตะวันออก ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนทอดยาวตามแนวเหนือใต้ได้แก่ เขาเหมน เขาทง เขาวังหีบ เขาพระ เขาหลวง เขาโยง เขาลำโรม เขาปากแพรก เขาปลายเปิก และเขาคูหา ยอดเขาเหมนเป็นยอดเขาสูงสุด มีความสูง 1,235 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของลุ่มน้ำตาปี ลุ่มน้ำปากพนัง และลุ่มน้ำตรัง ประกอบด้วยคลองจัง คลองลำปีเหาะ คลองกุย คลองหอยโข่ง ไหลลงสู่อ่าวไทยทางแม่น้ำตาปี คลองวังหีบ คลองน้ำตกโยง คลองท่าโหลน คลองท่าเลา คลองเปิก คลองชัยศรี และคลองปากแพรก ไหลไปทางทิศใต้สู่ทะเลอันดามันทางแม่น้ำตรังสู่ทะเลอันดามันที่กันตัง และคลองเถลิง คลองขุนพัง คลองลานสกา คลองเจดีย์ ไหลไปทางตะวันออกลงสู่อ่าวไทยทางแม่น้ำปากพนัง

สภาพดินโดยทั่วๆไปเป็นดินเหนียว ดินร่วนปนดินเหนียว ดินร่วนปนทรายและดินลูกรังปะปนอยู่เล็กน้อยบริเวณที่เป็นไหล่เขา สันเขา เป็นดินร่วนปนทราย หมู่ก้อนหินทรายและหินแกรนิต ทางสำนักธรณีวิทยาได้เคยตรวจสอบป่าบริเวณนี้แล้วปรากฏว่ามีความสมบูรณ์ไปด้วยแร่เหล็กและวุลแฟรม

ลักษณะภูมิอากาศ

อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง ตั้งอยู่บนคาบสมุทรทำให้ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่พัดผ่านทะเลทั้งสองด้าน ฝนตกเกือบตลอดทั้งปี ระหว่างเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม มีอากาศค่อนข้างเย็นและฤดูร้อนจะอยู่ระหว่างเดือนมกราคม-เดือนเมษายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ยโดยประมาณ 26 องศาเซลเซียส สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป อยู่ในภูมิอากาศเขตร้อนชื้น มีฝนตกชุกเกือบทั้งปี มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี 2,000-3,000 มิลลิเมตร บางแห่งสูงกว่า 4,000 มิลลิเมตร

พืชพรรณและสัตว์ป่า

สภาพป่าทั่วไปเป็น

ป่าดิบชื้น มีพันธุ์ไม้ที่มีค่าและมีขนาดใหญ่อยู่เป็นจำนวนมาก เช่น ยาง หลุมพอ ตะเคียนทอง นาคบุตร กระบาก เสียดช่อ เลือดนก ขนุนปาน จำปา พิกุลป่า ก่อ รักเขา กระท้อน สะตอ เหรียง ฯลฯ พืชพื้นล่างมีจำพวกเฟินต้นชนิดต่างๆ พืชตระกูลขิงข่า ไม้เลื้อย และเถาวัลย์ขึ้นเกาะตามไม้ใหญ่มากมาย

ป่าดิบเขา เป็นป่าที่มีความโปร่งกว่าป่าดิบชื้นอยู่ในระดับความสูง 800 เมตรขึ้นไป เนื่องจากมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่น้อย พันธุ์ไม้เด่นได้แก่ ก่อตาหมู ก่อนก ก่อเดือย ก่อแป้น พืชพื้นล่างที่พบได้แก่ มังเส เฟิน มอส กล้วยไม้ดิน เป็นต้น

สัตว์ป่าที่สำรวจพบในป่าเขาบริเวณนี้ที่สำคัญ เช่น เสือดำ เลียงผา สมเสร็จ หมูป่า เก้ง กระจง อีเห็น ชะมด ลิงเสน ค่าง ชะนี กระรอก เม่น นกหว้า นกยูง เหยี่ยว ไก่ป่า นกเขาเปล้า นกเงือก นกขมิ้น นกกางเขนดง นกแซงแววหางปลา นกปรอดหัวโขน ตะพาบน้ำ ตะกวด กิ้งก่า จิ้งเหลน งูกะปะ กบ เขียด คางคก ปลาแงะ ปลาซิว ปลากระทิง ปลาชะโด ปูน้ำตก ผีเสื้อกลางวัน ผีเสื้อกลางคืนและแมลงปีกแข็งต่างๆ

กลับขึ้นด้านบน

แหล่งท่องเที่ยว

น้ำตกเขาเหมน
น้ำตกเขาเหมน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า น้ำตกคลองกุย ต้นกำเนิดจากเทือกเขาเหมน เป็นน้ำตกที่มี 6-7 ชั้น ชั้นที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายมีเพียง 2 ชั้น เป็นน้ำตกที่มีความสูงประมาณ 18-20 เมตร พุ่งออกมาจากแนวโขดหินเป็นลำยาวลงมาเบื้องล่าง ภายในหุบเขาเหมนกับเขาขันหมากซึ่งเป็นเทือกเขาติดต่อกัน เดินทางจากที่ราบหมู่บ้านเข้าไปตามแนวลำธารประมาณ 1-5 กิโลเมตร ปัจจุบันมีคนในท้องถิ่นเข้าไปเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก
กิจกรรม - เที่ยวน้ำตก

น้ำตกคลองจัง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีน้ำไหลตลอดทั้งปี มีน้ำตกทั้งหมด 2 ชั้น น้ำตกชั้นที่ 1 จะมีหน้าผาน้ำตกกว้างซึ่งเป็นหน้าผาหินปูนและโขดหินใหญ่มากมาย แอ่งน้ำลึก 2 เมตร กว้างประมาณ 10 เมตร หน้าผาสูงประมาณ 15 เมตร สภาพป่าเป็นป่าดงดิบชื้นจำพวกวงศ์ยาง ตะเคียน เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้มีป่าไผ่ขึ้นมาแทนที่ป่าดิบชื้นที่ถูกทำลายและไม้พื้นล่างขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น สภาพภูมิประเทศประกอบไปด้วยภูเขาสูง สภาพภูมิอากาศค่อนข้างหนาวเย็น ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง ประมาณ 20 กิโลเมตร การเดินทางจากอำเภอทุ่งสงไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร แยกเข้าอำเภอนาบอน ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ถึงบ้านคลองจัง จะพบทางแยกเข้าไปน้ำตก ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ซึ่งมีหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ตย.1 (คลองจัง) ตั้งอยู่
กิจกรรม - ชมพรรณไม้ - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ - เที่ยวน้ำตก

น้ำตกหนานปลิว 1
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบชื้นค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มีความชุมชื้นเกือบตลอดปีด้วยลมฝน เป็นพื้นป่าที่เปราะบางอย่างยิ่งต่อการถูกทำลาย มีความหลากหลายทางชีวภาพไม่ว่าจะเป็นเฟินมหาสดำ ซึ่งเป็นเฟินขนาดใหญ่ที่มีพัฒนาการมาก่อนยุคไดโนเสาร์นอกจาก นั้นยังมีพืชพันธ์ยุคดึกดำบรรพ์อีกหลายชนิดบนน้ำตกหนานปลิว 1 มีน้ำไหลตลอดทั้งปี มีชั้นน้ำตกทั้งหมด 3 ชั้น เป็นน้ำตกที่มีความสูงและสวยงามอยู่บริเวณชั้นที่ 3 มีความสูงประมาณ 20 เมตร กว้างประมาณ 12 เมตร ลึกประมาณ 10 เมตร การเดินทางจากอำเภอทุ่งสง ตามถนนสายยุทธศาสตร์บ้านนาประดิษฐ์ ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ถึงบริเวณน้ำตกหนานปลิว 1
กิจกรรม - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ - เที่ยวน้ำตก

น้ำตกปลิว
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นน้ำตกขนาดกลาง มีน้ำไหลตลอดทั้งปี มีน้ำตกทั้งหมด 7 ชั้น แต่ละชั้นจะมีความสวยงามแตกต่างกัน ชั้นที่ 3 จะมีจุดชมทิวทัศน์สามารถมองเห็นทิวทัศน์หน้าผาอีกด้านหนึ่งของน้ำตกชั้นที่ 3 ที่มีความสวยงามโดยเฉพาะ น้ำตกชั้นที่ 5 และชั้นที่ 7 จะมีน้ำตกไหลพริ้วมองดูสวยงาม สภาพป่าเป็นป่าดงดิบชื้นที่มีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปี ผสมป่าดงดิบเขาสภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้หลายชนิด เช่น ยาง รักเขา ส่วนใหญ่เป็นพืชวงศ์ก่อ นอกจากนี้ยังมีบิโกเนียหรือก้ามกุ้ง พบขึ้นบริเวณบนโขดหินมีความชุมชื้นสูง ลำต้นอวบน้ำ มีขนใต้ท้องใบคล้ายกำมะหยี่ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 3 กิโลเมตร การเดินทางจาก อำเภอทุ่งสง ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ถึงบริเวณน้ำตกปลิว
กิจกรรม - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ - เที่ยวน้ำตก

น้ำตกโยง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมากมีน้ำไหลตลอดทั้งปี เป็นน้ำตกที่มีหน้าผาสูงชันมีน้ำไหลลงมาเหมือนเกลียวเชือก ทำให้เกิดแอ่งน้ำขนาดใหญ่กว้างประมาณ 30 เมตร ลึกประมาณ 10 เมตร มีชั้นน้ำตก 7 ชั้น แต่ละชั้นมีความสวยงามและร่มรื่นด้วยพรรณไม้มากมายของป่าดิบชื้นผสมป่าดิบเขา เช่น ยาง กระบาก ตะเคียน ก่อนก ก่อเดือย ตามพื้นป่ามีหวายและเฟินต้นที่ชอบขึ้นตามพื้นที่ที่มีความชื้นสูง นอกจากนี้ยังมีปลาอาศัยอยู่หลายชนิดโดยเฉพาะปลาแงะมีจำนวนมาก น้ำตกชั้นที่ 1 ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยงประมาณ 300 เมตร และห่างจากอำเภอทุ่งสง 8.5 กิโลเมตร
กิจกรรม - ชมพรรณไม้ - ดูนก - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ - เที่ยวน้ำตก

น้ำตกหนานปลิว 2
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 3 ตำบลนาหลวงแสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นป่าดงดิบชื้นผสมป่าดงดิบเขาค่อนข้างสมบูรณ์ ไม้ส่วนใหญ่จำพวกไม้ในวงศ์ยาง วงศ์ก่อจำพวกก่อนก ก่อเดือย หวายขาวหรือหวายเต่าเป็นหวายที่มีลำต้นยาวและใหญ่ที่เคยพบมีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 20 เซนติเมตร มีการออกดอกออกผลครั้งเดียวแล้วตายซึ่งเป็นกระบวนการสืบพันธุ์ครั้งใหญ่จะพบมากบริเวณเส้นทางขึ้นน้ำตกหนานปลิว 2 มีน้ำไหลตลอดทั้งปี มีชั้นน้ำตก 2 ชั้น คือ หนานตากผ้า และหนานปลิว มีแอ่งน้ำกว้างประมาณ 20 เมตร ลึกประมาณ 10 เมตร การเดินทางจากอำเภอทุ่งสง ตามถนนสายยุทธศาสตร์ ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร แยกขวาเข้าทางโรงเรียนคอกช้าง ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ถึงบริเวณน้ำตกหนานปลิว 2
กิจกรรม - เที่ยวน้ำตก

น้ำตกหนานโจน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีชั้นน้ำตกทั้งหมด 2 ชั้น คือ หนานตากผ้า และหนานโจน สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าดงดิบชื้นเป็นสภาพพื้นที่ที่มีความชื้นสูงมีฝนตกชุกตลอดทั้งปี พรรณไม้ที่ขึ้นมีกระบาก ทุเรียนป่า จำปาป่า นอกจากนั้นยังประกอบด้วยพืชพื้นล่าง เถาวัลย์อีกหลายชนิด เช่น หมากพน เป็นพืชตระกูลปาล์มขนาดใหญ่มีหนาแน่นบริเวณด้านบนของน้ำตกหนานโจน ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยงประมาณ 45 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ตย.2 (หนานโจน) การเดินทางจากอำเภอลานสกา ไปตามถนนสายลานสกา-บ้านน้ำรอบ ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร ถึงบริเวณน้ำตกหนานโจน
กิจกรรม - เที่ยวน้ำตก

น้ำตกวังปริง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นป่าดงดิบชื้น เนื่องจากมีฝนตกชุก สภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์มีพันธุ์ไม้จำพวกยาง กระบาก และพืชพื้นล่างเช่น หมากพน ชก รวมไปถึงการอยู่ร่วมกันของสังคมพืชแบบอิงอาศัยที่เกาะอยู่ตามต้นไม้ใหญ่ และอาศัยความชื้นจากเปลือกของต้นไม้มีอยู่ให้เห็นมากมายหลายชนิด มีน้ำไหลตลอดทั้งปี มีลานหินบริเวณกว้างเหมาะสมสำหรับการพักผ่อน และสามารถสัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด การเดินทางจากอำเภอทุ่งสง ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ถึงบริเวณน้ำตกวังปริง
กิจกรรม - เที่ยวน้ำตก

น้ำตกหนานเตย
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นป่าดงดิบชื้นที่มีความขึ้นสูง มีพันธุ์พื้นชั้นต่ำประเภทสาหร่ายหรือตะใคร่น้ำพวกมอสชนิดต่างๆ และเฟินแปลกๆ อีกมากมายที่พบได้บนเส้นทางน้ำตกหนานเตย มีน้ำไหลตลอดทั้งปี มีชั้นน้ำตก 3 ชั้น น้ำตกชั้นที่ 3 มีต้นเตยเป็นลักษณะเด่นบริเวณแอ่งน้ำตก แอ่งน้ำลึกประมาณ 5 เมตร การเดินทางจากอำเภอทุ่งสง ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร แยกซ้ายเข้าถนนประชาอุทิศระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร แยกขวาเข้าถนนยุทธศาสตร์ ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร แยกซ้ายตามถนนบ้านใต้-นาเหนือ ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร เดินเท้าระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงบริเวณน้ำตกหนานเตย
กิจกรรม - เที่ยวน้ำตก

น้ำตกคูหาสวรรค์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นป่าดงดิบชื้นและป่าดงดิบเขา มีเทือกเขาที่สลับซับซ้อนทำให้เกิดทิวทัศน์ที่สวยงาม อุดมสมบูรณ์ไปด้วยเฟินมหาสดำ นอกจากนี้ยังมีพันธุ์ไม้ เช่น ไม้ในวงศ์ปาล์ม ต้นชก อยู่ตามเส้นทางขึ้นน้ำตกคูหาสวรรค์ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี น้ำตกมี 7 ชั้น มองสภาพน้ำตกคล้ายหินก้อนใหญ่มหึมามาตั้งอยู่ตรงกลางน้ำตก น้ำไหลลงมาทั้งสอบข้างมีหน้าผาที่สูงชัน มองลงมาจะเห็นทิวทัศน์ของ อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอพระพรหม อำเภอเชียรใหญ่ การเดินทางจากอำเภอทุ่งสง ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร แยกซ้ายมือข้างที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูลย์ไปตามถนนทางไปสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร ถึงน้ำตกคูหาสรรค์ เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ตย.3 (เขาลำโรม)
กิจกรรม - เที่ยวน้ำตก

ยอดเขาเหมน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง สูงประมาณ 1,315 เมตรจากระดับน้ำทะเล อากาศหนาวเย็นและมีเมฆปกคลุมเกือบทั้งปี สภาพป่าเป็นป่าดงดิบชื้นและป่าดงดิบเขา ต้นไม้ในป่ามีลักษณะแคระแกร็น ลำต้นคดงอเนื่องจากลมพัดแรง ชั้นเรือนยอดค่อนข้างอยู่ในระดับเดียวกัน ความสูงประมาณ 3-5 เมตร ตามกิ่งก้านและลำต้นไม้มอส เฟิน รวมทั้งพืชอิงอาศัยหลายชนิดอย่างหนาแน่น ส่วนใหญ่เป็นพืชวงศ์ก่อ ก่อเขา ก่อใบเอียด แดงเขา มังตาล และบิโกเนีย ที่สำคัญ คือ บัวแฉก ลิ้นมังกร นอกจากนี้ยังมีกล้วยไม้ป่า (รองเท้านารี) พันธุ์คางกบใต้ ซึ่งเป็นกล้วยไม้หายากและพบเฉพาะบนยอดเขาเหมนเท่านั้น
ยอดเขาเหมน เป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงาม โดยเฉพาะยามเช้ามีทะเลหมอกให้ชมเกือบทุกวัน จุดชมทิวทัศน์ยอดเขาเหมนมองลงมาจะเห็นพื้นที่คล้ายทะเลหมอกและสามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ตก จะมองเห็นท้องที่อำเภอนาบอน อำเภอทุ่งสง กิ่งอำเภอช้างกลาง และอำเภอลานสกาบางส่วนได้อย่างเด่นชัด ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยงประมาณ 26 กิโลเมตร การเดินทางจากอำเภอทุ่งสง ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 18 ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร ถึงหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ตย.1 (คลองจัง) เดินเท้าระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ถึงยอดเขาเหมน
กิจกรรม - ชมทิวทัศน์ - ชมพรรณไม้ - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ

ยอดเขาคูหา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดด้านตะวันออกอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยงมีความสูง 988 เมตรจากระดับน้ำทะเล สภาพป่าเป็นป่าดิบเขา อากาศหนาวเย็นทั้งปี ห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ตย.3 (เขาลำโรม) ประมาณ 3 กิโลเมตร
กิจกรรม - ชมทิวทัศน์ - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ

ยอดเขาลำโรม
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นป่าดงดิบชื้นผสมป่าดงดิบเขา มีเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนทำให้เกิดทิวทิศน์ที่สวยงาม เส้นทางสู่ยอดเขาลำโรมเป็นเส้นทางบนสันเขาจึงมีมุมเปิดให้เห็นทัศนียภาพของผืนป่าในมุมกว้างไกลหลายจุด ธรรมชาติยังคงสมบูรณ์และบอบบางมากโดยเฉพาะเส้นทางชมกล้วยไม้ป่า เป็นจุดชมทิวทัศน์สามารถมองเห็นทะเลหมอกพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า และที่สำคัญเป็นยอดเขาแห่งเดียวที่สามารถมองเห็นชายทะเลแหลมตะลุมพุก ไปถึงอำเภอเชียรใหญ่ อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอพระพรหม อำเภอทุ่งสง และยอดเขาเหมนได้อย่างเดินชัด การเดินทางจากอำเภอทุ่งสง ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร แยกซ้ายมือข้างที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูลย์ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร ถึงจุดชมทิวทัศน์ยอดเขาคูหา
กิจกรรม - ชมทิวทัศน์ - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ

ค่ายน้ำตกโยง 488
ค่ายน้ำตกโยง 488 เป็นค่ายผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในอดีต ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นป่าดงดิบชื้นและป่าดงดิบเขาสภาพป่าเป็นป่าที่สมบูรณ์มีพันธ์ไม้หลายชนิด และพันธุ์ไม้พื้นล่างที่หายากตลอดเส้นทางเดินจะมีต้นชก ผลของมันคือลูกชิดที่เรานำมารับประทาน ชกจะออกดอกและติดผลเพียงครั้งเดียวแล้วตายลง เป็นสถานที่ที่หลบภัยของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในอดีต (ปี พ.ศ. 2518) หลังจากถูกกวาดล้างจากเจ้าหน้าที่คงเหลือไว้แต่ภาพเก่าๆ ในอดีตดังนี้ หลุมหลบภัย หลุมขวาก บังเกอร์ และกระทะ 1 ใบ ส่วนสภาพพื้นที่ในบริเวณมีลานพื้นที่กว้างเป็นสถานศึกษา สถานพยาบาล และห้องประชุม การเดินทางจากอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง ทางเท้าระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง
กิจกรรม - ชมประวัติศาสตร์ - ชมพรรณไม้ - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ

กลับขึ้นด้านบน

สถานที่ติดต่อการเดินทาง

สถานที่ติดต่อ อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง
หมู่ที่ 7 ต.ถ้ำใหญ่ อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ 0 7535 4967 อีเมล reserve@dnp.go.th

การเดินทาง
รถยนต์
จากกรุงเทพมหานคร ถึงอำเภอทุ่งสง ระยะทางประมาณ 774 กิโลเมตร จากอำเภอทุ่งสงถึงอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยงตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 แยกซ้ายทางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ถึงบริเวณน้ำตกโยง รวมระยะทางประมาณ 8.5 กิโลเมตร
รถไฟ
จากกรุงเทพมหานครถึงอำเภอทุ่งสง ระยะทางประมาณ 775 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยงระยะทางประมาณ 8.5 กิโลเมตร

กลับขึ้นด้านบน

สิ่งอำนวยความสะดวก

กลับขึ้นด้านบน