โปรแกรม ไออุนรักพาแมเที่ยวสิงหบุรี อางทอง ราคาคุณแม่ขอร้อง

รายละเอียดโปรแกรมไออุนรักพาแมเที่ยวสิงหบุรี อางทอง
พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์-วัดพระนอนจักรสิงห์วรวิหาร-วัดหน้าพระธาตุ
อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน-ท่าเรือสิงห์แม่น้ำน้อย วัดพิกุลทอง-สวนชมพู่ ทองสามสี-วัดโมกวรวิหาร
หมู่บ้านทำลอง-ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง-กิจกรรมโฮมสเตย์หมู่บ้านจักรสาน
กำหนดการเดินทาง 11-12 ส.ค. 2555
วันแรก กรุงเทพฯ-สิงห์บุรี-พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์-วัดพระนอนจักสีห์วรวิหาร-อุทยานค่ายบางระจัน
06.30 ทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดหมาย เตรียมตัวเดินทางสู่จังหวัดสิงห์บุรี
07.00 ออกเดินทางด้วยรถโค้ดปรับอากาศ VIP รับประทานอาหารเช้าแบบปิกนิก(1) ให้ทุกท่านสนุกสนานกับกิจกรรมมากมายบนรถที่ทางทีมงานจัดเตรียมไว้สำหรับทุกท่านอาหารกล่องของว่างและน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
08.30 เดินทางถึงจ.สิงห์บุรี นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์แห่งนี้ เป็นที่รวบรวมหนังใหญ่ที่มีความงามของตัวหนังประมาณ ๒๗๐ ตัว ตัวหนังใหญ่ส่วนหนึ่งได้มาจาก “ครูเปีย” เจ้าของหนังใหญ่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บางส่วนซื้อมาจากวัดตึกนำท่านเดินทางสู่ วัดพระนอนจักรสิงห์วรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่ในตำบลจักรสีห์ สันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ภายในวิหารเป็นทีประดิษฐานพระพุทธรูปไสยาสน์ขนาดใหญ่ มีพุทธลักษณะแบบสุโขทัยที่มีความงดงามมากนำท่านเดินทางสู่ วัดหน้าพระธาตุเดิมชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่า วัดหัวเมือง ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น วัดหน้าพระธาตุ สันนิษฐานว่าสถานที่บริเวณนี้จะเป็นที่ตั้งของเมืองสิงห์บุรีเก่า นำท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน จะเห็นอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน เป็นรูปหล่อประติมากรรมของหัวหน้าชาวค่ายบางระจันทั้ง 11 คน สร้างโดยกรมศิลปากร ปรากฏสวยเด่นเป็นสง่าอยู่ในสวน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน
12.00 รับประทานอาหาร ณ ร้านกังหันลม

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือสิงห์แม่น้ำน้อย ก่อนถึงวัดน้อยนางหงษ์ ในเขตอำเภอบางระจัน ล่องไปจนถึงวัดพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง ผ่านไปตามชุมชนหมู่บ้านที่สงบร่มรื่น สามารถเห็นวิถีชีวิตและธรรมชาติที่สวยงามสองฟากฝั่งคลองนำท่านเดินทางสู่ วัดพิกุลทอง เพื่อสักการะพระพุทธรูปปางประทานพรองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ พระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนี หรือหลวงพ่อใหญ่ รอบๆพระวิหารใหญ่มีวิหารคต ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปปางประจำวันต่าง ๆ และพระสังกัจจายองค์ใหญ่ และบริเวณวัดยังมีสวนธรรมะ และสิ่งก่อสร้างที่สวยงามน่าสนใจ แวดล้อมด้วยบรรยากาศสงบร่มรื่น นำท่านเดินทางสู่ สวนชมพู่ ทองสามสี เพื่อจะให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติและยังได้ชิมผลไม้สดๆจากสวนและยังสามารถซื้อเมล็ดพันธ์เป็นของฝากได้อีกด้วย นำท่านเดินทางสู้ที่พัก ณ โรงแรมไชยแสงพาเลส
18.00 รับประทานอาหารค่ำ ที่ทางโรงแรม
พร้อมสนุกกับบรรยากาศในงานเลี้ยง ปาร์ตี้ไนท์ “ความรักสีขาว..ของแม่ ” พร้อมเชิญท่านสนุกกับวงดนตรีและเกมส์ ต่างๆ ร่วมลุ้นรางวัลใหญ่ แพคเกจทัวร์ ฮ่องกง และของรางวัลอื่นๆอีกมากมาย พร้อมชมการแสดงจากคู่รัก แม่ลูก สมควรแก่เวลา..........เชิญทพักผ่อน ตามอัธยาศัย..........ราตรีสวัสดิ์
วันที่สอง อ่างทอง-วัดป่าโมกวรวิหาร-หมู่บ้านทำกลอง-ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง-กิจกรรมโฮมสเตย์-วัดม่วง
07.00 รับประทานอาหารเช้า ทางโรมแรม
08.00 นำท่านเดินทางสู่จังหวัดอ่างทอง เพื่อนมัสการพระพุทธไสยาสน์ที่เก่าแก่ที่สุดที่วัดโมกวรวิหาร และจะได้เห็นองค์พระนอนที่ใหญ่และได้เห็นถึงความงดงามขององค์พระนำท่านเดินทางสู้ หมู่บ้านทำกลอง เราสามารถชมกรรมวิธีการทำกลองตั้งแต่เริ่มกลึงท่อนไม้เรื่อยๆไปจนถึงขั้นตอนการขึ้นกลอง การฝังหมุด กลองที่ทำมีตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงกลองขนาดใหญ่เช่น กลองทัด ซึ่งเราจะได้เห็นถึงฝีมือการทำที่มีคุณภาพ ประณีต สวยงามและยังสามารถซื้อไปเป็นของที่ระลึกกลับบ้าน และท่านก็จะได้เห็นกลองยาวที่สุดนำท่านสู่ ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง นอกจากจะได้ชมทัศนียภาพอันร่มรื่นและสวยงามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วยังสามารถชมการปั้นตุ๊กตาชาววังจากบ้านเรือนราษฎรละแวกนั้นได้อย่างเป็นกันเอง
12.00 รับประทานอาหาร ณ ร้าน ครัวคุ้มทอง
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ กิจกรรมโฮมสเตย์หมู่บ้านจักรสานไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า สามารถให้ท่านได้ปั่นจักรยาน สัมผัสกับวิถีชีวิตของชุมชน ในเชิงเกษตร และชมพิพิธภัณฑ์เครื่องใช้ไม้ไผ่ งานหัตกรรมจักรสานของหมู่บ้านนำท่านเดินทางสู่วัดม่วง วัดนี้มีความเป็นเอกลักษณ์ และด้านในของวัดยังมีรูปปั้นต่างๆให้ท่านได้เห็นทั้งสวรรค์และนรก เทวดา คน สัตว์ และอีกมากมาย และที่เด่นของวัดนี้คือพระอุโบสถล้อมรอบด้วยกลีบบัวเรียกได้ว่าเป็นที่ประทับใจได้อย่างแน่นอน
15.00 นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ
อัตราค่าบริการต่อท่าน
ผู้ใหญ่หรือเด็กมีเตียงห้องพักละ 2 – 3 ท่าน 3,300 บาท

อัตราบริการนี้รวม
ค่าพาหนะนำเที่ยว ไป-กลับโดยรถโค้ดปรับอากาศ VIP
ค่าอาหาร 8 มื้อ
ค่าอาหารว่างและน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว
ค่าเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดtip
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 200,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.three-season.com/promotion_detail.php?pid=48
บริษัท ตรีซีซั่น จำกัด
เลขที่ 25 ซ.โชคชัย4(ซ.46) ถ.ลาดพร้าว แขวง/เขต ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
Mobile : 08-6345-9601-2 /0849440073 สายด่วน
Tel : 0-2530-1095 Fax : 0-2530-1257
Website : www.three-season.com E-mail : three-ss@hotmail.com

ชื่อผู้ติดต่อ a
เบอร์โทรศัพท์ 0863459601
อีเมล์ chin_je@hotmail.com

ประกาศวันที่ 2/7/2555