โปรแกรม ไปเที่ยวเดียว เที่ยวครบทุกที่ ทุ่งดอกกระเจียว อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม มอหินขาว อุทยานแห่งชาติไทรทอง

รายละเอียดโปรแกรม


ไปเที่ยวเดียว เที่ยวครบทุกที่ ทุ่งดอกกระเจียว อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม มอหินขาว อุทยานแห่งชาติไทรทอง
ทัวร์ทุ่งดอกกระเจียว อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
มอหินขาว อุทยานแห่งชาติไทรทอง จ.ชัยภูมิ
กำหนดการเดินทาง 18-19 สิงหาคม 2555
วันแรก กรุงเทพฯ - อช.ป่าหินงาม – วัดเขาประตูชุมพล – มอหินขาว (อช.ภูแลนคา) – น้ำตกตาดโตน (อช.ตาดโตน) – ถนนคนเดิน
05.00 น. ทุกท่านพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ
05.30 น. ออกเดินทางมุ่งตรงสู่ ทุ่งดอกกระเจียว อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จ.ชัยภูมิ (รับประทานอาหารเช้า บนรถ แบบปิ๊กนิก )
10.00 น. ถึง อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม นั่งรถท้องถิ่นเพื่อเข้าชมทุ่งดอกกระเจียว จุดแรกของการท่องเที่ยวคือ จุดชมวิวสุดแผ่นดิน เป็นจุดที่สูงที่สุดของเทือกเขาพังเหยและเป็นจุดชมวิวที่เชื่อมต่อระหว่างภาคกลางกับภาคอีสาน นำท่านเดินตามแนวเส้นทางการชม ทุ่งดอกกระเจียว สีชมพูสด สูดอากาศบริสุทธิ์ เพื่อไปขึ้นรถรางเที่ยวยังจุดต่อไปซึ่งเป็นจุดสุดท้ายของเส้นทางนั่นคือ ป่าหินงาม ชมเสาหินรูปร่างแปลกตา ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของลมมาเป็นเวลานานนับล้านปีจนกลายเป็นรูปทรงต่างๆสวยงาม อาทิ หินรูปถ้วยฟุตบอลโลก หินตะปู หิน รูปเรดาห์ หินรูปปราสาทโบราณ หินรูปสัตว์ต่างๆฯลฯ อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย เดินทางสู่ วัดเขาประตูชุมพล ชมซุ้มประตูชุมพล นมัสการพระประธานในอุโบสถ และชมรอบๆบริเวณวัด ประกอบด้วยศาลาปฏิบัติธรรม หอระฆังสูงตระหง่าน และลานหินที่มีโขดหินน้อยใหญ่มากมาย ร่มรื่นด้วยแมกไม้นานาชนิด นำท่านไป มอหินขาว ชม สโตนเฮนจ์ ในแบบของไทย ซึ่งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติภูแลนคา
16.00 น. นำท่านไปเที่ยวชม น้ำตกตาดโตน น้ำตกขนาดใหญ่ มีน้ำไหลตลอดปี อิสระให้ท่านถ่ายภาพ หรือ นั่งผ่อนคลายตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางกลับสู่ตัวเมืองชัยภูมิ Check in เข้าที่พัก โรงแรมภูสวยปาร์ควิว หรือเทียบเท่า
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านไป Shopping ถนนคนเดิน เมืองชัยภูมิ จากนั้นนั่งรถกลับที่พัก
วันที่สองของการเดินทาง อุทยานแห่งชาติไทรทอง – ฟาร์มโชคชัย – ไร่องุ่นสุพัตรา - กรุงเทพฯ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.00 น. เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติไทรทอง ที่มีทุ่งดอกกระเจียวใหญ่ที่สุดของจังหวัดชัยภูมิ มีทั้งหมด 4 ทุ่ง และเป็นป่าต้นน้ำลำธารของลำห้วยหลายสายซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำชี นำท่านเปลี่ยนพาหนะ เป็นรถท้องถิ่น เพื่อเดินทางไปชม ทุ่งดอกกระเจียว นำคณะเดินตามเส้นทางเราจะผ่านผาต่างๆแวะถ่ายภาพเป็นระยะ จุดแรก คือ ผาพ่อเมือง จุดที่ 2 ผาหำหด ผาชื่อดังที่ใครมาถึงแล้วไม่ถ่ายภาพคู่ชะง่อนหินนี้ ถือว่ายังมาไม่ถึง เดินมาจนถึง ผาเพลินใจ จากนั้นจะนำท่านเดินลัดเลาะไปชม ทุ่งดอกกระเจียว สีชมพู ทุ่งที่ 1 และชมทุ่งที่ 4 เป็น ทุ่งดอกกระเจียวขาว หรือ ดอกบัวเทพอัปสร เป็นทุ่งสีขาวเพียงแห่งเดียวของอุทยาน นอกจากนี้ยังมีพรรณไม้ดอกชนิดอื่นที่แข่งกันออกดอกอีกมากมายอาทิ ดุสิตา สร้อยสุวรรณา จุกนารี กระดุมเงิน กระดุมทอง เอื้องนวลจันทร์ หงอนไก่แจ้ สามพันตึง ดาวเรืองภู ฯลฯ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ อ.เมืองชัยภูมิ
บ่าย เดินทางสู่ ฟาร์มโชคชัย ช้อปปิ้งสินค้าโคนม อาทิ นมสด ไอศกรีม อืมม มิลล์ ฯลฯ และชิมลูกอมรส นมสด ชื่อดังของฟาร์ม เดินทางต่อไปยัง ไร่องุ่นสุพัตรา เดินชมไร่องุ่น พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากองุ่น มีให้เลือกหลากหลาย อาทิเช่น ไวน์ พายองุ่น คุกกี้ น้ำองุ่นสดๆ ฯลฯ
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร ที่ จ.สระบุรี หลังอาหารอิสระให้ท่าน ช้อปปิ้ง และชิมกระหรี่ปั๊ป สินค้าขึ้นชื่อของสระบุรี จากนั้นนำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ กรุงเทพฯ
23.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

*******************เราใส่ใจ...ทุกย่างก้าวของการเดินทาง*************************
อัตราค่าบริการต่อท่าน
ผู้ใหญ่หรือเด็กมีเตียงห้องพักละ 2 – 3 ท่าน 3,890 บาท
อัตราบริการนี้รวม
ค่าพาหนะนำเที่ยว ไป-กลับโดยรถโค้ดปรับอากาศ VIP
ค่าอาหาร 8 มื้อ
ค่าอาหารว่างและน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว
ค่าเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดtip
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 200,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.three-season.com/promotion_detail.php?pid=49
บริษัท ตรีซีซั่น จำกัด
เลขที่ 25 ซ.โชคชัย4(ซ.46) ถ.ลาดพร้าว แขวง/เขต ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
Mobile : 08-6345-9601-2 /0849440073 สายด่วน
Tel : 0-2530-1095 Fax : 0-2530-1257
Website : www.three-season.com E-mail : three-ss@hotmail.com

ชื่อผู้ติดต่อ a
เบอร์โทรศัพท์ 0863459601
อีเมล์ chin_je@hotmail.com

ประกาศวันที่ 2/7/2555